110 usterek w CRW Dolinka. Co dalej z elbląskim basenem?

Jeśli chodzi o CRW Dolinka to po ilości odwiedzających trzeba przyznać, że jest to obiekt którego mieszkańcy Elbląga oczekiwali i decyzja z 2013 roku dotycząca rozpoczęcia realizacji tej inwestycji była słuszna. Od otwarcia CRW Dolinka w 2015 roku średnio ponad 300 tysięcy osób rocznie odwiedza ten obiekt, to więcej niż zakładano w programie użytkowo-funkcjonalnym – pisze radny Paweł Kowszyński.

Takiego obiektu oczekiwali mieszkańcy Elbląga. W trakcie kontroli ustalono, że w CRW Dolinka w okresie użytkowania ujawniono łącznie 110 usterek i taką informację zawarto w protokole kontroli (str. 4 protokołu kontroli). W trakcie kontroli jednak nie otrzymano odpowiedzi, czy jest planowana ekspertyza obiektu po okresie gwarancji – odpowiedzi z MOSiR nawet te na piśmie były wymijające. Dlatego, moim zdaniem, biorąc pod uwagę ujawnienie łącznie 110 usterek w okresie od 2015 do 2019 roku, Prezydent Elbląga powinien zlecić taką ekspertyzę, by mieć pewność, że ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom jeszcze wiele lat.

Uważam, że powinna zostać przeprowadzona ekspertyza CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni i taką też propozycję na wniosek końcowy przedstawiłem zespołowi kontrolnemu w pkt. 4 i 5 – propozycje te nie otrzymały jednak aprobaty całego zespołu kontrolnego. Teraz kilka zdań celem wyjaśnienia tej kwestii.

Demokracja ma to do siebie, że wszelkie decyzje zapadają większością głosów. Tak też jest podczas posiedzeń, komisji i zespołów wszelkich organów. Teraz do meritum – na zakończenie pracy zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącego „oceny funkcjonowania CRW Dolinka oraz Krytej Pływalni” (w zakresie określonym przepisami Regulaminu) zaproponowano sześć wniosków końcowych ws. Krytej Pływalni oraz CRW Dolinka.

W tym miejscu chcę zaznaczyć, że byłem za przyjęciem do przedstawienia wszystkich sześciu propozycji wniosków – byłem „ZA” (od 1 do 6). W trakcie konsultacji propozycji wniosków końcowych do przedstawienia, większością członków zespołu kontrolnego tylko dwa wnioski zostały przyjęte do przedstawienia (1 i 6) – pozostałe cztery proponowane wnioski nie zostały przyjęte przez zespół kontrolny do przedstawienia (2, 3, 4 i 5). Pomimo tego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej po przedstawieniu protokołu kontroli i dwóch przyjętych przez zespół kontrolny do przedstawienia wniosków odczytałem również te pozostałe cztery które nie otrzymały aprobaty większości zespołu kontrolnego w skład którego wchodzili radni: Krzysztof Konert, Adam Matwiejczuk, Robert Turlej, i ja.

Poniżej publikuję wszystkich sześć zaproponowanych wniosków końcowych tak jak zostały one zaproponowane członkom zespołu kontrolnego i tak jak je odczytałem na posiedzeniu komisji:

1. Propozycja wniosku nr 1. Komisja Rewizyjna kieruje wniosek do Prezydenta Miasta Elbląga o analizę możliwości optymalizacji zasad korzystania i kosztów funkcjonowania przedmiotowych obiektów oraz przeanalizowanie i aktualizację Uchwały Nr XXII/467/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Elbląg oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie. Komisja zwraca jednocześnie uwagę, że obydwa obiekty basenowe użytkowane są na jednakowych zasadach ogólnych i w dokumentach nie określono dla każdego z nich indywidualnego zakresu działalności. Dlatego komisja proponuje o określenie zasad użytkowania kompleksu basenów wraz z przyporządkowaniem specyfiki działalności oraz grup docelowych dla których dany obiekt jest przeznaczony. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku było 4 radnych. Wniosek nr 1 – przyjęty do przedstawienia.

2. Propozycja wniosku nr 2. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę aby CRW Dolinka użytkować zgodnie z programem użytkowo-funkcjonalnym przewidzianym dla tego obiektu. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku był 1 radny; PRZECIW przyjęciu propozycji wniosku było 2 radnych; WSTRZYMAŁ SIĘ lub nie miał zdania 1 radny.

3. Propozycja wniosku nr 3. Komisja Rewizyjna rekomenduje opracowanie programu użytkowo-funkcjonalnego dla Krytej Pływalni oraz użytkowania jej zgodnie z tym programem. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku był 1 radny; PRZECIW przyjęciu propozycji wniosku było 3 radnych.

4. Propozycja wniosku nr 4. Komisja Rewizyjna w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego CRW Dolinka rekomenduje i wskazuje na zasadność zlecenia i wykonania ekspertyzy obiektu. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku był 1 radny; PRZECIW przyjęciu propozycji wniosku było 2 radnych; oraz 1 radny WSTRZYMAŁ SIĘ lub nie miał zdania.

5. Propozycja wniosku nr 5. Komisja Rewizyjna w związku z kończącym się okresem gwarancyjnym Krytej Pływalni rekomenduje i wskazuje na zasadność zlecenia i wykonania ekspertyzy obiektu. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku był 1 radny; PRZECIW przyjęciu propozycji wniosku było 2 radnych; oraz 1 radny WSTRZYMAŁ SIĘ lub nie miał zdania.

6. Propozycja wniosku nr 6. W ramach przeprowadzonych inwestycji Gmina Miasto Elbląg zainstalowała panele słoneczne na dachu krytej pływalni, co obniżyło koszty bieżącego funkcjonowania obiektu oraz wpłynęło na znaczne oszczędności. Dlatego Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia tę innowację i rekomenduje realizację takich inwestycji również na obiekcie CRW Dolinka – rekomenduje się realizację zwłaszcza tych inwestycji, które przyniosą oszczędności i zmniejszą koszty bieżącego użytkowania obiektów. – Po konsultacji w ramach zespołu kontrolnego ZA przyjęciem propozycji wniosku było 4 radnych. Wniosek nr 6 – przyjęty do przedstawienia.

Teraz krótko celem wyjaśnienia, co może Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Elblągu i działające w jej ramach zespoły kontrolne – zgodnie z ar. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rada gminy kontroluje działalność m.in. gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy, występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta oraz wykonuje inne zadania zlecone jej przez radę w zakresie kontroli (por. art. 18a ust. 3-4 u.s.g.).

Przepisy ustaw samorządowych, które generalnie kształtują kierunek działań kontrolnych dokonywanych przez radę m.in. przy pomocy komisji rewizyjnej i zespołów kontrolnych w sposób jednoznaczny stwierdzają, że do zadań organu wykonawczego należy określanie sposobu wykonywania uchwał (art. 30 u.s.g. ust. 2 pok 2), wykonywanie uchwał organu uchwałodawczego (art. 32 ust. 2 pkt 2 u.s.p. i art. 41 ust. 2 pkt 1 u.s.w.) – tak więc w zakresie kontroli bada się wyłącznie zgodność wykonywania uchwał Rady Miejskiej w zakresie finansów oraz legalności funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Jeżeli takich uchybień nie znajdą nie podnoszą tego w wystąpieniu końcowym. Uprawnieniem ich jest badanie legalności funkcjonowania danych jednostek pod względem obowiązujących uchwał.

Podsumowując – ani Komisja Rewizyjna, ani jej zespół kontrolny nie mają uprawnień do przeprowadzenia audytu ani ekspertyz – takie jednak rekomendacje mogą przedstawić ale jako ewentualną ocenę i sugestię.

Paweł Kowszyński

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register