Opinia. Niszczący Elbląg „układ” na przykładzie afery w EPEC!

Ten „skandal” rozgrywa się w zaciszu gabinetów i przy „zielonych stolikach”. Tymczasem zaś powinniśmy o tym mówić głośno. Niszczący nasze miasto „układ rządzący” tak „wydoił” spółkę EPEC, że dziś stoimy jako wszyscy elblążanie przed nieciekawą alternatywą – podpisanie długoterminowej umowy z ENERGĄ. W innym wypadku za kilka lat czekają nas…zimne grzejniki w domach.

Wczoraj publikowaliśmy pierwszą część opinii, jaką w spawie afery w EPEC przesłał nam radny miejski Ryszard Klim. Teraz czas na drugą odsłonę. Wkrótce również podsumujemy to, co dzieje się nie tylko wokół spółki EPEC w Elblągu ale również w sprawie „polityczno-biznesowego układu”, który drenuje i niszczy nasze miasto.

Pierwsza część opinii radnego Klima dostępna jest tu: http://fakty.elblag.pl/opinia-ciepla-manipulacja-czyli-uklad-znow-kontratakuje/

Dalsza część opinii radnego Ryszarda Klima:

W cieplnej chronologii  wracamy do roku 2013. Energa Kogeneracja wymierza cios, podwyżka o 10,10%. Przy zerowej inflacji, nawet deflacji, i najniższych od lat cenach surowca. To dzwon alarmowy do decyzji zarządzających ciepłem miejskim. Po pewnym czasie Ryszard Klim dochodzi do informacji, że w tym właśnie roku Energa Kogeneracja (Elbląg) nabywa udziały Ciepła Kaliskiego. Za 50 mln złotych. Kolejne podwyżki EK : 2014-9,24%, 2015-6,04%.

Czy każdy z nas myśli o tym samym? Na co szły podwyżki? Ciepło Kaliskie  przekazane zostało do Centrali. U nas pozostały ceny ciepła.

Właśnie cenami „wypracowanymi” i brakiem pomysłu na przyszłość w tamtym okresie próbuje się zrobić „wrzutkę” na Ratusz dnia dzisiejszego. Przyznaję, ostatnie 1,5 roku nie było  zbyt korzystne, i o tym będzie. Nie kupuję natomiast   próby zdjęcia odpowiedzialności za ciepłownicze rozbrojenie z  „menedżerów”  tamtego okresu.

Za bezpieczeństwo ciepłownicze odpowiadają władze Miasta. Niedobrą praktyką stało się scedowanie polityki ciepłowniczej na władze spółki. Także niedobrą stała się nieobecność pośredniej struktury, pomiędzy spółką a Prezydentem. Ciepłownictwo to specyfika, którą trzeba  dobrze znać Także podpowiedzieć „stop” . W Krakowie np. funkcjonuje doradca ds. ciepłownictwa. Wielokrotnie to postulowałem. Wołanie na puszczy.

Władze EPEC- u były praktycznie autonomiczne. Skoro tak , to do nich  należało podjęcie działań wynikających z sytuacji. Tak jak to robiono w innych PEC- ach. Ja, nawet jako samouk ciepłowniczy , widziałbym jedno- budowa nowego źródła ciepła. I przekonanie do tego właściciela spółki.

Co zrobiono? 

Oddam głos  Przewodniczącemu RN EPEC. Liczyłem się z możliwością , że zostanę faktami  przyparty do muru przez wiedzę tak kompetentnej osoby.

Poniższa korespondencja jest zasadniczą dla ukazania zaniechań.

12 listopada 2015 roku wystąpiłem więc do Przewodniczącego z pismem. Inspirowany byłem m.in. opracowanymi po 2 latach wywoływania, „Założeniami do Planu zaopatrzenia miasta    w ciepło”.Dokument nakazywał  konieczność modernizacji wyeksploatowanych sieci lub budowę nowego źródła. Po uderzeniach podwyżkowych EK pozostawało jedno: rozpocząć opóźniony i tak dialog konkurencyjny ( techniczny) w kierunku budowy. Chyba ,że zaistnieją korzystne okoliczności w relacjach  z EK. Tych okoliczności  nie było.

W moim piśmie obok spraw innych ( straty ciepła-utrzymujące się i rosnące- mimo modernizacji) poprosiłem o  „wyciągi” z dokumentów wyrażających zaniepokojenie Rady Nadzorczej i kierownictwa spółki polityką cenową Energa Kogeneracja skierowane do organu właścicielskiego , jak również do EK na przestrzeni lat. Także  zapisane w dokumentach propozycje spółki zmierzające do rozwiązania tego niełatwego problemu.

Odpowiedź Przewodniczącego RN EPEC z 23.12.2015 r. : „Wnioskowany przez Pana zakres dokumentacji obejmuje informacje strategiczne dotyczące funkcjonowania spółki , w związku z powyższym nie widzimy możliwości ich udostępnienia”. Łaskawie jeszcze kilka zdań: ”Jednak odpowiadając na Pana zapytanie informujemy: „Zarówno obecna RN jak i poprzednie kadencje Rad podczas wielu posiedzeń wyrażały swoje zaniepokojenie wielkością wzrostu taryfy dla ciepła w Energa Kogeneracja. Z uwagi na fakt, że zatwierdzeniem taryfy dla Energa Kogeneracja zajmuje się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki , RN EPEC nie posiada instrumentów ani możliwości opiniowania lub ograniczania wprowadzanego wzrostu cen u naszego dostawcy ciepła”.

Kapitulacja lat 2012-2015 jest oczywista: „informacja strategiczna” i „zaniepokojenie”. Wykręt-  to EK i URE są winne. Tą samą metodę przyjęto wobec tych, którzy po nich.

W tym kontekście czytam dzisiaj o temacie pozorującym- pojawiającej się gdzieś  spółce Termika, która chciała budować. To podobno przełom 2014/2015, a moje pismo było z końca 2015. Co szkodziło chociażby wspomnieć, że coś takiego miało miejsce?  Natomiast pobudziłaby do działania , jako przedstawiciela władzy samorządowej i lobbysty ciepłownictwa , merytoryczna  i uzasadniona propozycja ukierunkowana na budowę nowego źródła ciepła. Byłbym sojusznikiem. Propozycji i „wyciągów” nie było.

Mamy jeszcze jedną próbę pozorną. W pierwszej połowie 2016 ,w obliczu zbliżającego się rozstania ze spółką, za 145140 złotych, „rzutem na taśmę”, zamówiono „Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy podstawowego źródła ciepła dla miasta Elbląg oraz studium wykonalności dla wybranej technologii”. Było to wyciąganie królika z kapelusza. Zapytałem się audytorów: o relacje między tym dokumentem a wspomnianymi wcześniej „Założeniami do zaopatrzenia miasta  w ciepło”; o zasadność wydatkowania znacznych  środków na podobne dokumenty; czy uzyskano na to zgodę władz miasta; czy celowym było zamówienie „Koncepcji” nie poprzedzone dyskusją i wstępną decyzją środowisk ciepłowniczych, a także samorządowców. Tradycyjnie nie podjęto tematu w „audycie”.

„Koncepcja” mająca się nijak wobec naszych potrzeb i możliwości, za równowartość rocznych opłat za ciepło 50 elbląskich rodzin, jest „półkownikiem”.

Oczywistą stała się klęska ekipy „menedżerskiej”  majstrującej ciepłownictwem elbląskim. Nie było to jednak majstrowanie w przydomowym warsztacie, lecz przy wielu aspektach , związanych z bytowaniem elblążan. Bezpieczeństwo ciepłownicze pozostawiono biegowi wydarzeń. Najbardziej bolesnym efektem stało się wymajstrowanie jednej z najwyższych cen ciepła w Polsce – 85 zł/GJ. Powtarzam więc , nie kupuję próby zdjęcia odpowiedzialności   i odrzucam rozpaczliwy krzyk z tamtej strony „łapaj złodzieja”.

Nie sposób nie odnieść się do współczesności z niektórymi  aspektami wywodzącymi się od początku kadencji . To nadal wspomniana szara kolorystyka, szczególnie do połowy 2016 roku. Od 8 grudnia 2014, tuż po wyborach, przedstawiłem ( poza sesją ) pierwszą Interpelację, potem dziesiątki kolejnych. Zawierały: ocenę  coraz bardziej komplikującej się sytuacji; konieczność restrukturyzacji spółki, samo-nakręcającej się; propozycje obniżenia cen ciepła; konieczność opracowania na wzór słupski „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi”; powołanie struktury specjalistyczno- ciepłowniczej do dyspozycji Prezydenta w celu obiektywnych krytycznych analiz i ocen; wymianę biernej Rady Nadzorczej; i wiele innych. Otrzymywałem odpowiedzi, nawet szerokie, dotyczące statystyki, z niemożliwością realizacji spraw głównych.

Wspomniałem , że prawie rozumiem niemożność decyzyjną , wobec „sił oporu”. Jednak zastanawiałem się, czy naprawdę stajemy się tak odlegli od jednoznacznych oczekiwań elblążan. To oni przecież w ostatecznym rachunku decydują, niezależnie od chęci politycznych koterii. Tak było w wielu samorządach.

Smutnym wstrząsem było sądowe pomówienie. To przyczynek do autonomiczności władz spółki, ale do tego stopnia? W mojej obronie wystąpili wyłącznie moi dyskusyjni antagoniści. Jeszcze raz dziękuję.

Przykrym było niewykorzystanie umiejętności, wiedzy i odwagi w ujawnianiu nieprawidłowości przez jedynego ciepłownika , który się na  to zdobył. Nie jestem przekonany, że od połowy 2016 roku podejmujemy właściwe działania. Poczynając  od braku zadania dla nowego szefa spółki: obniżenia cen ciepła o 5-10% (na bazie m.in. zablokowania rozdawnictwa, zmniejszenia podatku od nieruchomości, ujmowania strat ciepła w taryfach do 12%, a nie jak się praktykuje- między 14 a 15%.) Także przeprowadzenia częściowej restrukturyzacji. Byłaby to miara kompetencji.

Podejmowany dialog techniczny- wstępne wyłonienie oferentów do budowy nowego źródła- nie przekonywał. Pozwolono na wspomniany manewr z „audytem”. Umowa z EK, która gdzieś „wisi”, jest nie do przyjęcia. Powiela się znowu nieobecność radnych przy procedowaniu sprawy strategicznej dla miasta. Będę oporny wobec ewentualnego „gotowca” umowy (odstrasza mnie też umowa o nabyciu Ciepła Kaliskiego). Sprawiedliwością dziejową (po 30% wzrostu  w latach 2013-15) byłoby  znaczące wejściowe obniżenie cen przez EK.

Za szybko zarzuciliśmy projekt budowy źródła ciepła. Jesteśmy przyparci do muru.

Trochę czasu jednak  mamy, może nawet  do roku 2022. Spółka EDF (francuska) w ciągu dwóch lat, za kwotę 500 mln złotych, wybudowała  w Toruniu ciepłownię. Ktoś zapyta, a jakie ceny ciepła? Od 1 lipca ub. roku , po podwyżce 10% – cena ciepła tam wynosi 69,8% zł/GJ (brutto). Przypominam, u nas –85zł/GJ (cena  konspirowana). Jestem przekonany, że gdybyśmy decyzje podwyżkowe zostawili w gestii ekipy Fabryczna, to mielibyśmy kolejną górkę cenową. Z uzasadnieniem, jak zawsze. Tym razem nie ma na to zgody właścicielskiej. W końcu wsłuchano się w głosy mieszkańców.

Nie chcę stać na pozycji omnibusa. Chcę być przekonany, tak jak i inni, o koniecznościach i możliwościach. Wiem jednocześnie, że inaczej sytuacja dzisiaj by wyglądała, gdyby przyjęto, przynajmniej część, mojego oddania sprawie elbląskiego ciepłownictwa.

Jedno jest pewne- elblążanie po wieloletniej wymianie poglądów, mają swoje zdanie i nie dadzą się zbyć tzw. jedynym słusznym rozwiązaniem. Gra bowiem toczy się o wielką stawkę.

Ryszard Klim

Wkrótce na naszych łamach podsumowanie „walki o ciepło” jaka rozegrała się w naszym mieście. Wyjaśnimy też dlaczego ten „polityczno-biznesowy układ” tak bardzo zabiegał, aby w EPEC nic się nie zmieniało.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register