Świadczenie 500+. Najważniejsze informacje

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ objął wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Programu: istotne terminy, miejsce składania wniosku, zmiany, które weszły w życie od 1 lipca br.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w Urzędzie Miejskim w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 (dotyczy osób zamieszkałych na terenie miasta Elbląg oraz dotyczy dyrektorów domów pomocy społecznej położonych na terenie miasta Elbląg).

Ze względu na uproszczoną formę wniosku zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem następujących kanałów:

 • bankowość elektroniczna
 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
 • PUE ZUS

Warto złożyć wniosek przez internet w dogodnym dla siebie czasie bez konieczności udawania się do Urzędu i oczekiwania w kolejkach.

WAŻNE! Wysyłając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego on-line należy wybrać organ właściwy: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

od 1 lipca 2019 r. – tylko drogą elektroniczną
od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

Miesiąc złożenia wniosku, a wypłata świadczenia – tabela


Najważniejsze zmiany od 1 lipca 2019 r.:

 • Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
 • Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko:
 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca (z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach ustala się do dnia 31 maja 2021 r.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przesyłana na adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
  Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
 • Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 • W przypadku śmierci rodzica (opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka), któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia drugiemu z rodziców dziecka (opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka), jeżeli wniosek zostanie złożony przez drugiego rodzica (opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka) w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica (opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego).

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register