Coraz bliżej do budowy nowego przedszkola w Elblągu

W Urzędzie Miejskim Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest Firma Budowlana  Ekoinbud z Gdańska.

– Myślę, że ta informacja szczególnie ucieszy mieszkańców dzielnicy Zatorze. Przedszkolaki i dzieci ze żłobka, który tam powstanie będą miały  komfortowe warunki. Jak wiemy stan techniczny obecnego budynku przedszkola jest bardzo zły. Do nowego obiektu przeniesione zostanie Przedszkole nr 18, w którym jest 150 dzieci, dodatkowo powstanie również 60 nowych miejsc w żłobku. Koszt tej inwestycji to 9 690 000 zł, z czego z Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy prawie 5,9 mln zł oraz 1,8 mln zł z rządowego programu Maluch. Gratuluję wykonawcy wygranego przetargu i życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

– To będzie obiekt na miarę XXI wieku. W styczniu 2021 roku zmieniają się bardzo restrykcyjnie warunki dla obiektów użyteczności publiczne. Mają one być energooszczędne i ekologiczne. Wykorzystamy w tej inwestycji technologię masywnego szkieletu drewnianego, to materiał bardzo ekologiczny, a obiekty buduje się co najmniej dwa razy szybciej, niż w innych technologiach. Najpierw trzeba będzie jednak zburzyć stary obiekt, ale już na pewno w 2022 roku dzieci będą przebywały we wspaniałych warunkach. Takie budynki charakteryzują się korzystnym mikroklimatem, powodują mniejszą zachorowalność dzieci na przeziębienia, co dziś jest bardzo ważnym argumentem. Obiekt wybudowany z wykorzystaniem tej technologii wytrzyma około stu lat. To będzie szybkie, energooszczędne i ekologiczne budowanie – podkreślał Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud.

Obiekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i buduj. Zakres zamówienia obejmuje:

1.    Etap I – zakres prac projektowych, w tym:
a)    pozyskanie mapy do celów projektowych,
b)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana,
c)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
d)    dokonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji zadania uzgodnień, uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, w tym wszelkich wymaganych pozwoleń środowiskowych, decyzji, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, warunków przyłączenia do sieci, warunków usunięcia kolizji, uzgodnień sanitarno-higienicznych,
e)    opracowanie (w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy) projektu budowlanego, tj.: projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, oraz projektu technicznego we wszystkich koniecznych branżach,
f)    opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej BIOZ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zawierającej m.in. symulację ewakuacji ludzi z obiektu,
g)    wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
h)    wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów,
i)    wykonanie wykazu oferowanego wyposażenia,
j)    dokonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji zadania zgód i pozwoleń  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
k)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na  rozbiórkę i pozwolenia  na budowę na zakres robót objętych opracowaniem i wymagających pozwolenia  na rozbiórkę i pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, jeżeli jest ono wymagane.

2.    Etap  II – zakres robót budowlanych, w tym:
a)    wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
b)    budowa budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi,
c)    usunięcie kolizji na warunkach określonych przez gestorów sieci,
d)    wykonanie zagospodarowania terenu,
e)    wykonanie dróg dojazdowych, dojść do budynku, miejsc postojowych,
f)    dostawa i  montaż wyposażenia  placów zabaw,
g)    dostawa i montaż wyposażenia kuchni wraz z zapleczem,
h)    wykonanie niezbędnych urządzeń budowlanych, przyłączy i instalacji zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
i)    pełnienie nadzoru autorskiego,
j)    wykonanie tablicy informacyjnej,
k)    wykonanie dokumentacji powykonawczej,
l)    wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,
m)    sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonawca na zrealizowanie inwestycji będzie miał 11 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register