Jaką pomoc przedsiębiorcom oferuje samorząd Elbląga?

Prezydent Witold Wróblewski zaprezentował pakiet rozwiązań pomocowych dla elbląskich przedsiębiorców. Co w nim się znajduje i jak z tego mechanizmu mogą skorzystać właściciele lokalnych firm?

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID – 19. Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020 r.

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z  niżej wymienionych form pomocy:

 1. Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z 31 marca br. do 30 czerwca 2020r.

Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

 1. Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców;:
  1) odroczenie terminu płatności podatku,
  2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po  1 kwietnia 2020r.

Ulgi podatkowe na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt: z Małgorzatą Głowacką tel. 55 239 32 20, mail: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

Ważne!
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem zaufanym należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP, albo pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg lub w formie papierowej (zamknięta koperta), do specjalnie przygotowanej urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

 1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
 2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 1. Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie na raty,
 • umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po  1 kwietnia 2020 r.

Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZBK).

UM: pakiet.pomocowy@umelblag.pl

ZBK: tel.: 55 2212000; mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

MOSiR: tel.: 55 625 6300; mail: mosir@mosir.elblag.eu

EPT: tel.: 55 239 3467; mail: biuro@ept.umelblag.pl

ZZM: tel.: 55 234 2037; 55 234 1075; mail: sekretariat@zzm.umelblag.pl

Szpital  Miejski św. Jana Pawła II: tel.: 55 230 4197; mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Biblioteka Elbląska: tel.: 55 625 60 00; mail: sekretariat@bibliotekaelblaska.pl

 Ważne!

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:

 1. za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
 2. w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za I kwartał 2020r.

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

 1. Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność
  w pawilonach na Targowisku Miejskim
  .

– Przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2020 za okres,
w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

Wnioski należy składać bezpośrednio do Zarządu Budynków Komunalnych na adres: mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

 1. Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do tymczasowego zamknięcia lokali.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłat jest złożenie stosownej deklaracji do 10 dnia każdego miesiąca.

Deklarację można złożyć poprzez:

 • załatwianie spraw on-line (formularz ePUAP) – deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów,
 • za pośrednictwem poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82 – 300 Elbląg,
 • w Urzędzie Miejskim w Elblągu (punkt informacyjny)
 1. Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl

 1. Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 kwietnia 2020 r. z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych. Wnioski skierowane do spółek będą każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register