Kosztowny tor. Inwestycja nadal nie ukończona i coraz droższa

Firma budująca kompleks sportowy z torem łyżwiarskim nadal nie ukończyła inwestycji. Miasto nadal nie nakłada na przedsiębiorcę kar umownych. Tymczasem koszty budowy toru…zagadkowo wzrastają. O to, podczas ostatniej sesji Rady Miasta Elbląga, pytał radny Paweł Kowszyński.

Jedną z nadal realizowanych inwestycji jest budowa toru wrotkarsko-łyżwiarskiego „KALBAR”, warta ponad 5 mln zł. Termin oddania tej inwestycji przekładany był już kilkakrotnie. Wykonawca pierwotnie zobowiązał się zakończyć inwestycję do końca sierpnia 2016 roku, a następnie za zgodą inwestora termin ten przesunięto do końca października, a następnie do końca listopada 2016 roku.

O tej sprawie, na ostatniej sesji, mówił radny Paweł Kowszyński.

W kwietniu podczas sesji Rady Miejskiej w odpowiedzi na zapytanie dowiedzieliśmy się, że koniec prac przewidziano na dzień 15 maja 2017 roku. Na dzień dzisiejszy tor nadal jest w trakcie inwestycji – nie dokonano jeszcze ostatecznych odbiorów.

Wszystko zgodnie z prawem?

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – ustawy obowiązującej w dniu podpisania umowy z wykonawcą – zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Kryterium „istotności zmian”, którym posługuje się powyższy przepis, oznacza konieczność zbadania i porównania treści stosunku prawnego (umowy) uwzględniającego proponowane zmiany w stosunku do treści oferty wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto, dokonując oceny, czy dana zmiana ma charakter istotny, należy mieć na uwadze wpływ takiej zmiany na warunki konkurencji w danym postępowaniu. Zmiany nieistotne powinny być rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik tego postępowania. Ocena istotności zmiany umowy winna być dokonywana w odniesieniu do realiów danego przypadku.

Miały być 4 miesiące, wyszło…14

Wykonawca decydując się na ubieganie o zamówienie publiczne, bierze pod uwagę m.in. zakres przedmiotu zamówienia oraz termin, w jakim będzie musiał zamówienie zrealizować uwzględniając ten czynnik przy kalkulacji ceny oferty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez jego wydłużenie, mogła wpłynąć na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, albowiem pierwotny czas na wykonanie zamówienia wynosił 4 miesiące, a trwał bez mała miesięcy 14.

Zamawiający, którym jest prezydent Elbląga przedłużał wykonawcy wielokrotnie termin wykonania umowy darując dodatkowe 10 miesięcy, co stanowi ponad 200% całego pierwotnego czasu realizacji zamówienia. Zmiana ta przedłużająca w sposób istotny termin realizacji świadczenia niewątpliwie mogła mieć wpływ na krąg podmiotów zainteresowanych zamówieniem. Uznając, że każda zmiana, która w jakikolwiek sposób zmieniałaby treść oferty wybranej w postępowaniu, będzie cechowała się istotnością, to za istotną należy uznać również zmianę terminu realizacji zamówienia stanowiącego niewątpliwie treść oferty. W tym przypadku termin wykonania zamówienia przekroczył dwukrotność czasu realizacji.

Tajemnicze aneksy, rosnące kwoty, brak kar

W grudniu 2016 roku podczas sesji Rada Miasta od prezydentów nie otrzymała informacji, że podpisany zostanie kolejny aneks – wręcz przeciwnie. Również z pisma z dnia 21 grudnia 2016 roku (znak: DI-PRI.0003.7.2016.WGK EOD: 70237) nie wynika, aby miałby zostać podpisany kolejny aneks – załączono ostatni podpisany aneks nr 3 z dnia 27 października 2016 roku.

Warto zauważyć, że w aneksie nr 3 kwota wykonania zamówienia wzrosła do 5.660.640,00 zł, tj. wzrosła o ponad 520 tys. zł, co stanowi ponad 10% początkowej wartości zamówienia i jest wyższa od zabezpieczenia należytego wykonania inwestycji zawartego w par. 9 pierwotnej umowy. Należy zauważyć również, że na druku nr XXII/3/2016 z 29 grudnia 2016 roku w dziale 926.92601 kwota ta wynosiła już 5.708.771,00 zł, czyli wzrosła o kolejne 48.131,00 zł. Na dzisiejszej sesji na druku projektu uchwały nr XXVII/6/2017 w załączniku nr 2 w pozycji nr 1.2.2.23. została wpisana kwota 6.008.771,00 zł, czyli inwestycja zdrożała o kolejne 300 tys. zł. Na dzień dzisiejszy inwestycja droższa jest o prawie 870 tys. zł. od początkowej wartości zamówienia.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tej inwestycji niegospodarnością byłoby odstąpienie od stosowania kar umownych.

Inwestycja realizowana jest ze środków publicznych, dlatego należy ze szczególną starannością dbać o interes mieszkańców oraz budżetu miasta. Opóźnienie w realizacji tej inwestycji jest żenujące i ma negatywne skutki. W grudniu ubiegłego roku miały się odbyć zawody łyżwiarskie, ale się nie odbyły. Również w minionym już sezonie łyżwiarskim elbląscy panczeniści nie trenowali na obiekcie.

Powstała sytuacja rozciągnięcia w czasie inwestycji może stanowić również zagrożenie dla terminowych realizacji innych inwestycji w mieście, albowiem dopuszczono do powstania bardzo niebezpiecznego precedensu umożliwiającego innym wykonawcom występowanie z wnioskami o przesuwanie terminów i darowanie kar umownych wskazując wielorakie czynniki.

Nadzór nad inwestycjami miejskimi sprawuje Prezydent Elbląga, który powinien dbać o interes elblążan oraz budżet miasta i egzekwować zapisy zawartych umów, a nie dopuszczać do powstawania niebezpiecznych precedensów. Powinien również informować radę miejską o zmianach i czynnikach mających wpływ na realizację inwestycji miejskich.

Tekst ukazał się na stronie facebookowej Pawła Kowszyńskiego

https://www.facebook.com/PawelKowszynski/videos/2275859745973159/

Śródtytuły od redakcji

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register