Milionowe wsparcie dla PWSZ. Na co zostaną przeznaczone te środki?

25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Gustaw Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę o finansowaniu projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury.

– Obecnie w uczelni prowadzimy już kilka projektów na łączną wartości około 25 mln zł, które spowodują, że kształcenie w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będzie odbywało się na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze w tym roku ruszymy z realizacją najświeższego projektu pod nazwą „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, którego łączna wartość wynosi 20 400 000,00 zł. Wielomilionowe dofinansowanie otrzymane z RPO WM na lata 2014 – 2020 ma na celu stworzenie lepszych warunków kształcenia dopasowanego do potrzeb rynku pracy – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu.

W projekcie przewiduje się rozbudowę obiektu przy ul. Wspólnej o halę dla naukowego laboratorium dronów oraz przebudowę obiektu przy ul. Zacisze, w wyniku której studenckie koła naukowe otrzymają nowe w pełni sprzętowo wyposażone następujące pracownie: robotyki i mechatroniki, wzornictwa, aktywności artystycznych, gier edukacyjnych, multimediów. Powstanie tam również nowe naukowe laboratorium modelowania 3D.

Obok dydaktyki i prowadzenia tradycyjnej działalności Studenckich Kół Naukowych funkcją Centrum Kompetencji Społecznych  będzie między innymi przeprowadzanie treningów (w sytuacjach i okolicznościach wirtualnych lub symulowanych) stwarzających możliwości rozwiązywania przez studenta wybranych problemów z życia zawodowego i społecznego, rozwijających odpowiednie kompetencje społeczne, przy udziale profesjonalnej kadry dydaktycznej.

Obecnie w PWSZ w Elblągu działa 8 Studenckich Kół Naukowych,  które w sumie dzielą się na 21 sekcji. Planowane systemowe rozwiązanie dotyczące wpływania na rozwój kompetencji społecznych radykalnie zwiększy liczbę członków Studenckich Kół Naukowych.

Poprzez działania w pracowniach dydaktycznych studenci i młodzież szkolna (w ramach współpracy Uczelni z elbląską oświatą) będą mogli:

– doskonalić umiejętności  pracy zespołowej w wielu jej aspektach (np.: poznawania procesów grupowych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, zasad skutecznego porozumiewania się, rozwoju empatii i zachowań asertywnych w stosunku do innych uczestników procesu komunikacyjnego),
– rozwijać innowacyjny sposób myślenia podczas realizacji zadań problemowych i uczyć się ekonomicznego podejścia do ich wdrażania na rynku pracy,
– przygotowywać do samodzielnej nauki i pracy w przyszłości (idea LLL –  life long learning),
– rozbudzać zainteresowania, oddawać się pasjom, poszerzać wiedzę i umiejętności, zwiększać wrażliwość na kulturę oraz zwiększać wrażliwość społeczną.

W ostatnim czasie PWSZ w Elblągu zamknęła krąg swych zainteresowań badaniami naukowymi. Będą one dotyczyły trzech grup zagadnień: ochrona środowiska ze szczególną uwagą poświęconą Zalewowi Wiślanemu, techniczne i funkcjonalne modyfikacje dronów i ich wielostronne zastosowania oraz modelowanie 3D.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia  na profilu praktycznym, na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. W tym celu obok dobrych programów kształcenia Uczelnia podejmuje cały szereg innowacyjnych działań, które służą wzmocnieniu tego kształcenia. Wśród nich mają miejsca udziały Uczelni w wielu pilotażach testujących nowe zagadnienia szkolnictwa wyższego lub modyfikacje rozwiązań istniejących. Można tutaj wymienić kilka ważnych pilotaży o zasięgu krajowym: sześciomiesięczne studenckie praktyki zawodowe, walidacja kompetencji zdobytych poza szkolnictwem wyższym (w trybie pozaformalnym i nieformalnym), zastosowanie systemu ECVET w kształceniu o profilu praktycznym.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register