Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej .

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”.    

W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Wśród obiektów przebudowywanych, znajduje się bioreaktor, który składa się ze zblokowanych i powiązanych ze sobą komór technologicznych, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania ścieków polegające na usunięciu ze ścieków związków węgla organicznego (redukcja do 98%) oraz związków biogennych tj. azotu i fosforu. Jeden z 3 ciągów bioreaktora (Ob. 10/1) zostanie poddany procesowi rozruchu jako jeden z pierwszych obiektów oczyszczalni.

W pierwszej części ciągu technologicznego bioreaktora wydzielono komorę predenitryfikacji KPDN, do którego doprowadzana jest cała ilość osadu powrotnego oraz część mechanicznie oczyszczonych ścieków. W KPDN, wyposażonej w mieszadło zatapialne średnioobrotowe, zachodzi wstępna denitryfikacja osadu powrotnego celem zmniejszenie ilości azotanów wprowadzanych do komory beztlenowej.

Z komory KPDN osad z częścią ścieków odpływa do komory defosfatacji KDF, do której dopływa także pozostała część ścieków oczyszczonych mechanicznie. W komorze KDF, wyposażonej mieszadło zatapialne średnioobrotowe, w warunkach beztlenowych następują procesy biologicznego usuwania fosforu ze ścieków.

Z beztlenowej komory defosfatacji, ścieki kierowane są do komory denitryfikacji KD (anoksycznej). W warunkach niedotlenionych zachodzi proces redukcji azotanów do azotu gazowego. Każda komora denitryfikacji wyposażona jest w dwa mieszadła zatapialne wolnoobrotowe.
Z komory denitryfikacji ścieki kierowane są do komory nitryfikacji KN (tlenowej), gdzie zachodzi proces utleniania azotu amonowego do azotu azotanowego. Każda komora nitryfikacji wyposażona jest  w cztery aeratory powierzchniowe, które zapewniają tlen niezbędny do prawidłowego procesu nitryfikacji. W każdej komorze nitryfikacji zainstalowano dwa mieszadła pompujące odpowiadające za recyrkulację wewnętrzną osadu na początek  komory denitryfikacji.

W strefie nitryfikacji wydzielono komorę zmienną KD/KN, gdzie zainstalowano zarówno mieszadła jak i system napowietrzania. Ta część reaktora może pracować jako komora denitryfikacji lub nitryfikacji w zależności od potrzeb.

Bioreaktor po przebudowie będzie wyposażony w monitoring podstawowych parametrów technologicznych oraz nowoczesny system sterowania zachodzącymi procesami biologicznymi.

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków
Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków
Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków
Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków
Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register