Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Elblągu

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania, Urząd Miejski w Elblągu wprowadza nowe zasady obsługi pozwalające na wejście interesanta do Urzędu i jego bezpośrednią obsługę – głównie w tzw. strefach buforowych, tj. odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (stanowiskach) Sal Obsługi w Budynku Głównym przy ul. Łączności 1 oraz w budynkach przy ul. Łączności 2, Jaśminowej 11, Placu Dworcowym 4, Kosynierów Gdyńskich 42 i Czerwonego Krzyża 2.

 Celem zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa wymienione wizyty będą odbywały się wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania  pod nr telefonu wskazanym przy poszczególnych sprawach oraz przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznej odległości od innych osób.

Urzędnik bezpośrednio obsługujący interesanta będzie właściwie wyposażony w środki ochrony.

Interesant zobligowany będzie do stosowania się do wytycznych pracownika Urzędu koordynującego ruch interesantów, tak by zapewnić realizację przepisu ustawowego (dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,  w jednym pomieszczeniu nie może być większa, niż 1 osoba na 1  stanowisko obsługi). Wskazany pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty. Interesanci będą przyjmowani celem załatwienia sprawy w zależności od dostępności stanowiska.

Jeśli interesant będzie wykazywał ewidentne objawy choroby urzędnik będzie miał prawo odmówić obsługi i poprosić o załatwienie sprawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1.    W celu załatwienia spraw  nadal w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).
2.    Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.
3.    Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.
4.    Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.
5.    Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji.
6.    Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.
7.    Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów oraz Radni Rady Miejskiej po okazaniu legitymacji, a także umówieni na wizytę interesanci w celu załatwienia spraw.

Jednocześnie mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich bardzo dziękuję  za korzystanie w pierwszej kolejności ze środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)

Szczegółowy opis realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

I.    SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI STANU CYWILNEGO.

1.    Rejestracja zgonów będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-83.
2.    Rejestracja noworodków oraz przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: tel. 55 239-30-80.
3.    Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ślubów oraz wydawanie zaświadczeń w sprawie stanu cywilnego będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Łączności 2. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-81.

Ważne informacje:
•    Uroczystości ślubne odbędą się planowo. Na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy i  ich świadkowie.
•    Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP.
•    Wnioski o odpisy z akt stanu cywilnego, będzie można złożyć w następujący sposób:
– za pośrednictwem platformy ePUAP,
– e-mail: usc@umelblag.pl,
– poczty tradycyjnej,
– pozostawiając w skrzynce podawczej, znajdującej się w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.
•    Odpisy będą wysyłane pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji.
•    Opłaty za czynności i dokumenty USC należy uiszczać na konto bankowe UM Elbląg: PKO BP 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

II.    SPRAWY Z ZAKRESU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH.

1.    Dowody osobiste – przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-93 lub 55 239-30-94.
2.    Wykonanie obowiązku meldunkowego będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1.  Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-90, 55 239-34-72, 55 239-34-73, 55 239-34-74, 55 239-34-75.

III.    SPRAWY Z ZAKRESU SPRAW OBYWATELSKICH.

1.    Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – przyjmowanie wniosków związanych z wydaniem/przedłużeniem zezwoleń na sprzedaż i podawaniem napojów alkoholowych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47 -56, 55 239 – 31-06.
2.    Sprawy wojskowe – przyjmowanie wniosków dotyczących decyzji o utraconym wynagrodzeniu w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny, lub pokrywanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-95, 55 239-31-06.
3.    Wybory – przyjmowanie wniosków dotyczących wyborów będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-95, 55 239-31-06.

IV.    SPRAWY Z ZAKRESU WYDAWANIA PRAW JAZDY, DOWODÓW REJESTRACYJNYCH I INNYCH DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH.

1.    Wydawanie praw jazdy  oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-85, 55 237-47-86.

Ważne informacje – w przypadku, gdy ważność poniżej wymienionego dokumentu:
•    prawa jazdy,
•    pozwolenia na kierowanie tramwajem,
•    zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
•    świadectwa kierowcy,
•    legitymacji instruktora nauki jazdy,
•    legitymacji egzaminatora,
•    zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
•    uprawnień do kierowania pojazdami,
•    wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

•    przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie/wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem można również załatwiać za pośrednictwem platformy e-Urząd, dostępnej na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu (zakładka „wniosek prawo jazdy on-line” dostępna jest pod adresem: http://urzadonline.umelblag.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=5) – w tym celu niezbędny jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.
2.    Wydawanie dowodów rejestracyjnych będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Obsługi Kierowców przy  Pl. Dworcowy 4. Telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-71, 55 237-47-72, 55 237-47-73, 55 237-47-74, 55 237-47-75, 55 237-47-76, 55 237-47-77, 55 237-47-78, 55 237-47-79.

Ważne informacje:
•    sprawy dotyczące zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu można załatwić poprzez platformę e-PUAP (obywatel.gov.pl),
•    czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
•    w przypadku spraw związanych z transportem drogowym szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:   55 239-31-22, 55 239-31-72.

V.    SPRAWY  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ.

1.    Sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi oraz świadczeniem wychowawczym (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze – 500 plus oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – „becikowe”, „gminne becikowe” ) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-53, 55 236-43-86, 55 236-43-59, 55 239-32-88.
2.    Sprawy związane ze świadczeniami opiekuńczymi (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-53, 55 236-43-86, 55 236-43-59, 55 239-32-88.
3.    Sprawy związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-64, 55 236-43-53, 55 236-43-86.
4.    Sprawy związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-64, 55 239-31-02.
5.    Sprawy związane z windykacją nienależnie pobranych świadczeń będą się odbywały po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11. Telefon do osoby nadzorującej: 55 236-43-55, 55 236-43-63.

6.    Elbląska Karta Dużej Rodziny wydawanie kart będzie odbywało się w budynku Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-60.
7.    Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawanie kart będzie odbywało się po uprzednim otrzymaniu powiadomienia sms oraz telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  w budynku Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 42.  Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-60.

VI.    SPRAWY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1.     Sprawy związane z działalności gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie, oraz zaświadczenia o przebiegu prowadzonej działalności gospodarczej – duplikaty) będą się odbywały po uprzednim telefonicznym  ustaleniu  terminu  spotkania  w  budynku głównym przy ul. Łączności 1 w Elblągu. Biuro Podawcze stanowisko nr 1 oraz 2  telefon do osoby nadzorującej: 55 237-47-54,  55 237-47-53.

Ważne informacje:
Wniosek CEIDG-1 można złożyć w następujący sposób:
•    aby ułatwić szybką i sprawna obsługę, w przypadku rejestracji nowej działalności, prosimy o przygotowanie wniosku roboczego na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl   oraz spisanie numeru wniosku, w tym przypadku wymagana jest wizyta w urzędzie, celem weryfikacji  danych oraz podpisania wniosku,
•    osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne) po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w urzędzie,
•    za pośrednictwem profilu zaufanego (czynności dokonujemy na stronie Ministerstwa Rozwoju – www.ceidg.gov.pl  – logując się na swoim koncie, bez wizyty w urzędzie).

VII.    SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ.

1.    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Urbanistyki przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-30-69.
2.    Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.
3.    Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55/239-30-70.

VIII.    SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

1.    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-04 i 55 239-31-03.
2.    Wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z terenu miasta Elbląg (z wyłączeniem nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków) przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-33-42 lub 55 239-31-08.

Ważne informacje:
Decyzja  będzie wydana po uprzednich oględzinach w terenie z zachowaniem wprowadzonych stałych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa.
3.    Wydawania decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-23 i 55 239-31-51.
4.    Wydawania decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-36.
5.    Przyjmowania zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Ochrony Środowiska przy ul. Łączności 1. Telefon do osoby nadzorującej: 55 239-31-36.

IX.    SPRAWY Z ZAKRESU ZARZĄDU DRÓG.

1.    Przebudowa lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej  oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej – przyjmowanie wniosków będzie się odbywało po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w budynku Departamentu Zarząd Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2 I piętro w Elblągu. Telefon do osoby nadzorującej:
•    55 239-32-47 – w sprawach przebudowy, remontu lub lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej (etap projektowy),
•    55 239-32-96  – w sprawach zajęcia pasa drogowego drogi publicznej
w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej (etap wykonawczy).

X.    SPRAWY Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Zadania niezbędne w zakresie świadczenia usług komunalnych realizowane są na bieżąco, bez zakłóceń, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów zewnętrznych i związanymi jedynie z koniecznością zachowania zwiększonej ostrożności i ograniczenia kontaktów bezpośrednich.
Dostawa wody, odbiór ścieków, pogotowie wodno-kanalizacyjne, dostawa ciepła i ciepłej wody oraz pogotowie ciepłownicze funkcjonują na bieżąco,
•    Od 11 maja 2020 komunikacja miejska funkcjonuje wg rozkładów jazdy właściwych dla danego dnia tygodnia. Linia tramwajowa nr 5 pozostaje zawieszona do odwołania.
•    Realizowane są usługi cmentarne.
•    Odbiór odpadów odbywa się normalnie. Dodatkowo przypominamy, że wstrzymane wcześniej przyjmowanie odpadów od mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej zostało już przywrócone. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej dla mieszkańców Elbląga został ponownie otwarty 27 kwietnia br. i czynny jest w godzinach: poniedziałek-piątek 6:00-17:30, sobota 6:00-13:30.

Urząd Miejski w Elblągu

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register