Są pieniądze na wymiany pieców. Jak skorzystać z dofinansowania?

Prezydent Elbląga informuje, że od stycznia br. ponownie ruszył nabór wniosków na dotacje inwestycji służącym ochronie powietrza (dofinansowania do wymiany systemu ogrzewania), ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej), usunięciu szkodliwego azbestu, które realizowane są w 2019 roku.

Wnioski można pobrać:
osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
• Biurze Obsługi Interesanta – Budynek główny “A” (pok. nr 101)
• Referacie Ochrony Środowiska – Budynek “B” (pok. 242, 246) 

oraz internetowo na poniższych stronach:
 Wniosek o dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania, 
• Wniosek o dofinansowanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 
• Wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania azbestu.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2019 roku.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców:

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.eu– w zakładce – MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
•    Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza;
•    Regulamin dotacji dla inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi;
•    Regulamin dotacji do usunięcie szkodliwego azbestu.

2. Pobierz wniosek na dotację: internetowo lub osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w:
•    Biurze Obsługi Interesanta – Budynek główny “A” (pok. nr 101)
•    Referacie Ochrony Środowiska – Budynek “B” (pok. 242, 246)

3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny “A” (pok. nr 101). 
Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed ich wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.

4. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. 
Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!

5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji – przystęp do realizacji inwestycji! 
Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!

6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz z fakturami/rachunkami wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.

7. Czekaj na telefon pracownika ROŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.

Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!

  • Ponadto informujemy, że można już ponownie składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Program Czyste Powietrze 2019 – kto może skorzystać?
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy.
 
Program Czyste Powietrze 2019 – na co będzie dofinansowanie? 
Korzystając z programu Czyste Powietrze możesz zyskać zwrot części poniesionych kosztów. 
Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:
•    wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła  spełniających wymagania programu,
•    docieplenie przegród budynku
•    wymianę okien i drzwi
•    montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
•    instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej
•    montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Czyste Powietrze krok po kroku. Osiem kroków do dofinansowania Zdobądź wiedzę.
1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami, regulaminem.
2. Zbadaj potrzeby budynku. Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela Funduszu przed realizacją przedsięwzięcia.
3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj o wytycznych Funduszu, w tym o liście niezbędnych dokumentów (np. dokumentów potwierdzających dochód).
4. Po złożeniu wniosku. Przedstawiciel Funduszu potwierdzi czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
5. Podpisz umowę o dofinansowanie. Fundusz przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
6. Złóż wniosek o płatności. Pieniądze mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie. 
7. Zakończenie przedsięwzięcia. Wizyta przedstawiciela Funduszu potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola w okresie jego trwałości (w terminie do 3 lat).
8. Rozliczenie przedsięwzięcia. Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela Funduszu.
 
Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji.

Dla mieszkańców Elbląga właściwym jest:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie 
ul. Św. Barbary 9 
10-026 Olsztyn 
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/52101, oraz w punkcie informacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Więcej informacji pod nr telefonów: 89-522-02-15, 89-522-02-27, 89-522-02-38, 89-522-02-39, 89-522-02-77, 89-522-02-08, 89-522-02-79, 89-522-02-87

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register