Upadłość konsumencka – etapy postępowania

Postępowanie upadłościowe jest tego rodzaju postępowaniem sądowym w którym szczególnie wymagane jest rzetelne przygotowanie kompletnego wniosku, a także załączenie szeregu dokumentów. Ta skrupulatność jest ważna w każdym procesie prawnym, ale w tym przypadku, zapewni dodatkowo wiarygodność konsumenta oraz płynność  przebiegu postępowanie. Warto więc zadbać o odpowiednie przygotowanie wcześniej.

Ocena formalna wniosku przez sąd

Po złożeniu wniosku do sądu , następuje badanie formalne wniosku. Ten etap może skutkować trzema rodzajami rozwiązań:

  • sąd może wezwać konsumenta na rozprawę albo
  • nastąpi odrzucenie bądź zwrot wniosku. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy wniosek posiada braki lub z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Od zarządzenia o zwrocie wniosku, a także od postanowienia o odrzuceniu wniosku, przysługuje zażalenie, zgodnie z treścią pouczenia.
  • ostatnią sytuacją jest oddalenie wniosku, jeżeli zajdzie którakolwiek z negatywnych przesłanek o ogłoszeniu upadłości.

W kolejnych krokach sąd ogłasza upadłość i wyznacza Kancelarię Syndyka.

Ustalenie i realizacja planu spłaty

Należy pamiętać, iż upadłość konsumencka powstała w celu oddłużenia niewypłacalnego konsumenta oraz odzyskania od niego należności przez wierzycieli. Zgodnie z tym założeniem, po likwidacji majątku upadłego następuje etap, w którym dochodzi do ustalenia przez sąd planu spłaty.

Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego, powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wierzytelności, które przypadają za czas po ogłoszeniu upadłości. Plan spłaty zobowiązań musi zakładać, jaka część majątku upadłego przeznaczana będzie na zaspokojenie wierzycieli, a także w jakim czasie konsument będzie wykonywał swoje obowiązki. Oczywiście w sytuacji ustalania planu spłaty, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego – koszty utrzymania jego samego, ale także osób będących na jego utrzymaniu. Sąd musi uwzględnić również potrzeby mieszkaniowe konsumenta, ale także prócz wysokości niezaspokojonych wierzytelności, wziąć pod uwagę realność ich zaspokojenia w przyszłości.

Konsument jest zobowiązany spłacać swoje zobowiązania w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy, a w niektórych przypadkach 54 miesięcy. Sąd orzeka o czasie i zakresie planu spłaty w formie postanowienia.

Plan spłaty jest swoistego rodzaju testem, próbą, w którym badana jest rzetelność i uczciwość konsumenta.

W przypadku gdy konsument będzie wykonywał swoje zobowiązanie w sposób prawidłowy, może liczyć na oddłużenie. Nastąpi wtedy umorzenie części lub całości wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Alternatywne rozwiązanie

Przechodząc do instytucji alternatywnej do planu spłaty, określanej jako propozycja układowa, należy zaznaczyć, że o ile plan spłaty jest niejako odgórnie narzucony, o tyle możliwość zastosowania propozycji układowej, zależy w zasadzie od woli samego konsumenta.

W propozycjach układowych może znaleźć się np. propozycja renegocjacji kredytu, czy też odroczenia płatności danej wierzytelności.

W tego typu rozwiązaniach, problemem okazać się może uzyskanie zgody na propozycje większości uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności, dopiero wtedy układ zostanie zawarty.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register