Elbląg – miasto starzeje się i wyludnia

Niestety projekt dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Elbląga 2020+ nie pozostawia złudzeń. Nasze miasto wyludnia się i jest to trend stały. Mieszkańcy coraz bardziej starzeją się. Jak na razie nie widać też żadnych tendencji, które mogłyby ten trend skutecznie odwrócić.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) liczba mieszkańców Elbląga na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 121 642 osoby, co daje gęstość zaludnienia równą 1524 os./km2.

Kobiety stanowią 52,07% mieszkańców Elbląga, co daje wskaźnik feminizacji (109 kobiet na 100 mężczyzn) nieco wyższy niż średnia krajowa (107) i znacznie wyższy niż średni dla województwa warmińsko-mazurskiego (104).

W ciągu ostatnich 6 lat liczba ludności miasta systematycznie spadała. Największy spadek zanotowano w roku 2013 roku – 760 osób. Łącznie od roku 2010 do 2015 liczba ludności zmniejszyła się o ponad 3,2 tys. osób.

Wskaźnik przyrostu naturalnego w 2015 roku wyniósł -3,4%, co jest zjawiskiem wyjątkowo niepokojącym w kontekście trendów demograficznych i starzejącego się społeczeństwa. Podobnie przyrost naturalny spadł prawie do -2,9% w 2013 roku, natomiast w roku 2014 wyniósł – 1,71%.

Dla porównania przyrost naturalny w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł w 2015 roku -0,5‰, a w skali całego kraju -0,7%. W Gdańsku wskaźnik ten wyniósł 0,1%, podczas gdy w Olsztynie 0,7%.

Na zmianę ilości mieszkańców ma wpływ zarówno proces migracji, jak i ruch naturalny ludności. W 2014 roku saldo migracji wyniosło -420 osób. Według danych GUS główna migracja z i do Elbląga odbywa się wewnątrz kraju.

Dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny opierają się o dane z zameldowań. Pokazują trendy, jakie zachodzą w Elblągu w kwestii przepływu ludności. Jak pokazują dane dotyczące salda migracji na przestrzeni ostatnich pięciu lat, odpływ mieszkańców z miasta jest trendem stałym.

Z migracją związany jest proces „rozlewania się” miasta poza własne granice administracyjne. W jej ramach następuje wzrost liczby ludności sąsiadujących gmin kosztem Elbląga. Główne kierunki suburbanizacji na zewnątrz to Nowakowo, Milejewo, Kamiennik Wielki, Pomorska Wieś, Przezmark, Gronowo Górne.

Elbląg charakteryzują wysokie wskaźniki obciążenia demograficznego, zwłaszcza w porównaniu z województwem. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat można zaobserwować szybki proces starzenia się społeczeństwa Elbląga (mimo iż od wskaźników krajowych Elbląg odstaje w mniejszym stopniu).

W 2015 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 32,6 osób w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik ten wzrósł o 8 punktów procentowych w ciągu 6 lat. Gorzej przedstawia się sytuacja w kontekście liczby osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym.

W 2012 roku wskaźnik ten przekroczył wartość 100, aby w 2015 osiągnąć wartość 124,8. Oznacza to, że od 2012 roku w Elblągu jest więcej osób w wieku emerytalnym niż dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Warto zauważyć, że od roku 2010 wskaźnik ten wzrósł o ponad 33 jednostki. Na tę sytuację nakłada się też trwający od 2009 roku niż demograficzny, chociaż w 2014 roku można było zaobserwować lekkie odwrócenie trendu.

Według prognozy demograficznej na lata 2014-2050 przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny wskazane powyżej trendy demograficzne, tj. starzenie się społeczeństwa, odpływ ludności, ujemny przyrost naturalny mają w kolejnych latach się utrzymać, a nawet nasilić.

Według GUS w roku 2030 osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły ponad 1/4 ludności miasta.

Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Elbląga 2020+. 

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register