Trwa nabór na ławników sądów powszechnych

Trwa nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do następujących sądów:

 1. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 9 ławników,
 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 6 ławników

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone
  w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
  na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2016 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. Nr 2009, 2001
i 2024 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134, skr. poczt. 35 (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy). Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

 

30 CZERWCA 2016 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady m.st. Warszawy pod numerami telefonów:

22/443-05-83, 443-05-84,  443-05-96.

 

źródło: um.warszawa.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register